دانستنی ها در مورد واریکوسل

واریکوسل به مواردى اطلاق میشود که خروجى خون وریدى بیضه ها کمتر از حد معمول بوده و منجربه عدم تخلیه کافى خون وریدى و در نتیجه تجمع خون وریدى در شبکه وریدى اطراف بیضه میشود.

  • ١۵٪؜ آقایان دچار درجاتى از واریکوسل هستند و لیکن تمامى موارد نیاز به درمان ندارند. ٣۵٪؜ از موارد نابارورى اولیه ناشى از واریکوسل است.
  • علائم آن به صورت درد مبهم واحساس سنگینى در بیضه،کوچک شدن بیضه،نابارورى و رویت ورید هاى برجسته میباشد.
  • اکثرا بیضه چپ درگیر است.
  • بررسى ها شامل معاینه و آزمایش اسپرم و سونوگرافى است.

درمان دارویى جهت واریکوسل وجود ندارد.

درمان جراحى در موارد واریکوسل شدید،نابارورى، کوچک شدن بیضه و درد مزمن توصیه میشود.

درمان هاى جراحى روش هاى مختلفى دارند که شامل جراحى باز،میکروسکوپیک ولاپاراسکوپیک هستند.

بیشترین دقت و میزان موفقیت مربوط به جراحى با میکروسکوپ است.
لاپاروسکوپى در موارد ٢ طرفه توصیه میشود.

افرادى که به علت واریکوسل ،دچار اختلال در اسپرم سازى شده اند و یا دچار کاهش سایز بیضه شده اند،معمولا در۶٠-٨٠٪؜ موارد طى ٨ماه پس از جراحى اسپرم سازى و سایز بیضه در آن ها به حالت طبیعى برمیگردد.

احتمال عود بر حسب روش جراحى و شدت واریکوسل متفاوت است.به طوریکه در موارد شدید ،احتمال عود بالاتر است و در روش میکرو سرجرى میزان عود پایین تر است.
از جمله عوارض دیگر جراحى واریکوسل ،بروز هیدروسل یا آب آوردن اطراف بیضه است که با جراحى کوچکى قابل برطرف شدن و درمان است.
در روش میکروسکوپیک،احتمال بروز هیدروسل نسبت به سایر روش ها کمتر است.

در تصاویر زیر،جراحى واریکوسل به روش میکروسکوپیک را همراه با توضیحات ملاحظه خواهید کرد.

بیمار آقاى ٢١ ساله اى هستند که به علت واریکوسل شدید بیضه چپ تحت جراحى قرار گرفتند.

برش جراحى بسیار کوچک و در حد ٣ سانتیمتر کفایت میکند.

  1. در تصویر اول ورید هاى برجسته که باعث ایجاد واریکوسل شده اند را مشاهده میکنید که یکى از آن ها با ابزار جراحى نشان داده شده است.
  2. در تصویر دوم ، دو انتهاى همان ورید بسته شده و سپس قطع شده است.