ردکردن این

هيپوسپادياس

هيپوسپادياس چیست
هيپوسپادياس

هیپوسپادیاس و انواع آن چیست ؟

هیپوسپادیاس چیست؟ هیپوسپادیاس به بیمارى مادرزادى گفته می شود که مجراى ادرارى در محلى پایین تر از موقعیت طبیعى خود قرار دارد.این تغییر موقعیت مجرا

مطالعه »