ردکردن این

هيپوسپادياس

هيپوسپادياس چیست
هيپوسپادياس

هيپوسپادياس و انواع آن چیست ؟

هيپوسپادياس چیست؟ هيپوسپادياس به بيمارى مادرزادى گفته مي شود كه مجراى ادرارى در محلى پايين تر از موقعيت طبيعى خود قرار دارد.اين تغيير موقعيت مجرا

مطالعه »