ردکردن این

سنگ های کلیوی

بیماری های کلیه

سنگ کلیه چیست

سنگ هاى سيستم ادرارى (سنگ کلیه، سنگ حالب، سنگ مثانه و سنگ مجرای ادراری) جزء بيمارى هاى شايع اورولوژى هستند.سنگ هاى كليه بر حسب جنس

مطالعه »